مشکلات جنسی

  • مشکلات تغییر جنسیتی
  • مشاوره و درمان پارافیلیا و پدوفیلیا (گرایش جنسی به کودکان و ...)
  •  درمان و مشاوره گرایشات جنسی
  •  درمان گرایش به همجنس
  •  انواع فتیش
  •  تمایلات جنسی غیر اجتماعی (ضد اجتماعی )
  • مشکلات تشخیص جنسیتی