مشاوره زوج ها

  • مشاوره جنسی قبل از ازدواج آمادگی برای یک ارتباط عاطفی و سکس مناسب
  • مشاوره زوجهایی که دچار سردی رابطه شده اند
  •  مشاوره زوج ها با تمایلات ضعیف جنسی
  •  مشاوره زوج ها برای به دست آوردن مجدد شور و هیجان جنسی