لزوم چکاپ ارولوژی

 لزوم انجام چک آپ کلیه و مجاری ادرار:

تشخیص درست نوع بی اختیاری ادراری ،موثرترین و مهمترین مسئله در درمان آن است.در مرکز ما یک مرکز فوق تخصصی تشخیص و درمان بی اختیاری ادراری است و تمام درمان های تشخیص در یک جلسه انجام میشود.بیماران به محض ورود پرسشنامه  مخصوصی را پر میکنن که بر اساس آن معاینه نوع بی اختیاری ادراری فرد و همینطور وجود علائمی مثل سیستول،رکتوسل و شل بودن عضلات کف لگن و مشکلات مربوط به روابط زناشویی مشخص میشود .سپس انواع درمانهای سرپایی موجود در مرکز انجام میپذیرد.بعد از آن بر اساس نوع بیماری فرد،تست های تشخیصس شامل:آزمایش ادرار،یورودینامیک شامل:نوار ادرار یوروفلومتری و مثانه و معاینات دقیق جهت بررسی پرولاپس و شل بودن عضلات لگن و ... انجام میدهد.