چکاپ اورولوژی

مجموعه خدماتی که در چکاپ اورولوژی ارائه می شود شامل:

  • سونوگرافی مثانه، پروستات، کلیه
  • نوار ادرار (یوروفلومتری)
  • نوار مثانه (سیستومتری)
  • درمان شب ادراری و بی اختیاری ها
  • مثانه نورولوژیک
  • پاپ اسمیر و معاینات زنان
  • تشخیص تومور مثانه و پروستات
  • چکاپ قبل از ازدواج
  • چکاپ حاملگی