درمانهای جدید سرطان پروستات

در مانهای جدید شامل :

 

جراحی لیزری

جراحی کرایو(منجمد کردن بافت پروستات)

ودرمان گرایی با میکروویو (حرارت دادن بافت پروستات با میکرو ویو) میباشد.