شب ادراری

مجموعه خدماتی که در شب ادراری ارائه می شود شامل:

  • پرسشنامه
  • آفتاب واپر
  • توضیحات انوآلارم
  • درمان شرطی کردن کودک
  • سابقه فامیلال