فعالیت های بین المللی

 

دکتر مهری مهراد در لیست نمایندگان The International Neuro-Urology Society (INUS)

y

 

 

بیمارستان پارس تنها بیمارستان ایرانی عضو بیمارستانهای The International Neuro-Urology Society (INUS)

 

u

 

دکتر مهری مهراد نماینده انجمن بین المللی نوریورولوژی ((INUS در ایران و منطقه خلیج فارس

 

 

 

i

 

IMG 20181013 115159 043